e-DEFTER

ECofCF2UcAAqSBo

e-DEFTER

 19/10/2019 tarih ve 30923 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile 1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliğinin 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı ve 7 nci bölümleri değiştirilmiştir.  Buna göre;

e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), e-defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

2018 ve 2019 yılı cirosu 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olan firmaların 01.07.2020 tarihinden itibaren e-Fatura zorunluluk kapsamında olduğundan, bu kapsamdaki firmaların en geç 01.01.2021 tarihinden itibaren e-Defter kullanmaları zorunludur.

Zorunluluk kapsamına girmeyen mükelleflerin de istemeleri halinde e-defter uygulamasına dâhil olması mümkündür. e-Defter uygulamasına isteğe bağlı olarak dâhil olmak isteyenler, başvurularını izleyen ayın başından itibaren defterlerini e-Defter olarak tutacaklardır.

Zorunluluk getirildiği halde e-Defter uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.

e-Defter uygulamasına dahil olan mükellefler dahil oldukları aydan itibaren söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamayacak olup bu mükelleflerin kağıt ortamında tuttukları defterler hiç tutulmamış sayılacaktır.

1 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliğine göre, Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Dolayısı ile gerekli alt yapıyı oluşturup maliye bakanlığından izin almamışsanız, e-Defterleri entegratör firmalar vasıtasıyla muhafaza etmeniz zaruridir.

RANDEVU TALEP FORMU

e-Dönüşüm ile ilgili DEMO kurulumu yaptırmak ve mali açıdan destek almak için aşağıdaki randevu formunu doldurabilir ve sizi yerinizde ziyaret etmemizi isteyebilirisiniz.

    Firma Adı (gerekli)      :  

    Yetkili Kişi (gerekli)     :  

    Telefon (gerekli)           :  

    Epostanız (gerekli)      :  

    Kullanılan Program    :